Effektive bygg med høy trivsel og produktivitet.
Det er god bærekraft.

Som en stor industriell eiendomsaktør med bygg for offentlige leietakere har vi et betydelig samfunnsansvar. Med mer enn 23 000 mennesker innom byggene våre hver dag, vil de gode valgene vi tar ha en positiv betydning lokalt, nasjonalt og globalt. For oss betyr det å ha bærekraft som rettesnor.

Bærekraftig utvikling handler om å «imøtekomme behovene til dagens generasjon, uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov». Dette har vært vår rettesnor fra dag én og i alle valg vi tar.

Hva betyr det i praksis?

Klima og miljø
Under FNs klimakonferanse i november 2021 pekte medlemslandene på behovet for store investeringer i klimaomstillingen. Public Property Invest eier 61 bygg og har en ambisjon om at alle skal miljøsertifiseres basert på vår bærekraftstrategi, hvor vårt mål er å ha dette ferdig innen 2026. Dette krever store investeringer hvert år, og er en jobb vi har startet for å lykkes med det grønne skiftet.

I alle våre bygg skal vi kartlegge energiforbruk, vannforbruk og sorteringsgrad. Disse faktorene overvåkes av et energioppfølgingssystem (EOS), som gir svar på hvor godt vi lykkes hver dag. Resultatene danner grunnlaget for arbeidet med en miljøstrategi tilpasset hvert enkelt bygg. Vi benytter eksterne rådgivere for å kartlegge hvilke tiltak som gir oss de mest bærekraftige løsningene, i tillegg til de beste resultatene på kort og lang sikt.

Sosial
Vårt fokus på sosial bærekraft betyr at våre bygg skal gi trivsel og livskvalitet til de som bruker eiendommene våre. Vi ivaretar at byggene utformes slik at de er attraktive og tilgjengelige for alle uansett behov, med gode og sunne løsninger som gir høy brukskvalitet. Vi legger til rette for brukerinvolvering og medvirkning underveis i leieforholdet, og finner frem til optimale løsninger i nært samarbeid med den enkelte leietaker.

Økonomisk
Vårt fokus på økonomisk bærekraft innebærer at våre samfunnsbygg skal medvirke positivt til at våre leietakere når sine mål. Ved at våre bygg utformes og tilpasses slik at de støtter virksomhetens fremtidige arbeidsprosesser kan de fungere som verktøy for å understøtte leietakernes samfunnsoppdrag – rom som strategisk virkemiddel.

Shutterstock 767497198

De mest bærekraftige byggene finnes allerede, konkluderer SINTEF i en rapport fra 2020:

«Når vi skal oppnå ambisiøse klimamål gjennom blant annet å kutte utslipp fra bygg, er det mer effektivt å rehabilitere eksisterende bygg enn å bygge nytt»

- SINTEF

Vår rolle

Alle kan bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet vi lever i, gjennom små og store valg i hverdagen. Vi føler et stort ansvar for å gå i front sammen med andre dyktige eiendomsaktører, for å endre bransjen vi er en del av. Det handler ikke minst om hvilke bygg vi eier, at vi rehabiliterer fremfor å bygge nytt, at det er viktigst for oss at våre leietakere når sine mål og at vi har bevisste leietakere med stort fokus på bærekraft. Vi skal også være den beste rådgiveren for våre leietakere, slik at virksomheten deres alltid kan sikres effektive bygg med høy trivsel og produktivitet. Dette gir også best mulig bærekraft i våre bygg.

90 prosent av våre leietakere er offentlige virksomheter som forvalter tjenester av samfunnsnyttig og samfunnskritisk betydning. Mange av dem er institusjoner som hele vårt demokratiske velferdssamfunn er bygget på. De stiller med rette høye krav til både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft – krav som vi er nødt til å innfri for å lykkes med vår egen forretningsstrategi.

Miljøfyrtårn-sertifisering

Vi skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og vi tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringsprosessen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport.

Hvert år skal vi innrapportere på tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir oss god oversikt over framgang og forbedringspotensialer, og gjøres offentlig tilgjengelig.

Se vedlagte rapporter både fra Public Property Invest AS for 2022, samt alle eiendommene samlet.