Personvernerklæring
for Public Property Invest AS

1. Innledning

Når du melder din interesse for våre prosjekter, leier, selger eller kjøper lokaler av oss, besøker vår nettside eller på annen måte er i kontakt med oss, vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, formålet med behandlingen og dine rettigheter knyttet til slik behandling.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene er Public Property Invest AS ved daglig leder Morten Kjeldby. Den daglige oppfølgingen av vårt behandlingsansvar er delegert til vår personvernansvarlig/personvernkoordinator.

2. Vår behandling av personopplysninger

Nedenfor følger en oversikt over de personopplysninger vi behandler og vårt formål og grunnlag for slik behandling:

 1. For å kunne besvare henvendelser som kommer inn til oss registrerer vi navn, telefonnummer, e-postadresse, og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke, samt vår berettigede interesse i slik behandling der dette anses nødvendig for å kunne hjelpe deg med din forespørsel.
 2. For å kunne administrere interesse for våre prosjekter registrerer vi navn, telefonnummer, e-postadresse, hvilket prosjekt og eventuelt nærmere beskrivelse av hva interessen gjelder. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke eller avtale med oss, samt vår berettigede interesse i slik behandling der dette anses nødvendig for å kunne tilby de prosjekter du har meldt din interesse for.
 3. For å kunne sende ut markedsføring og informasjon om prosjektenes fremdrift benytter vi navn og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke eller avtale med oss, samt vår berettigede interesse i slik behandling dersom du har et eksisterende kundeforhold hos oss.
 4. For å kunne inngå og administrere avtaler om utleie, kjøp og salg av næringslokaler samt avtaler med våre samarbeidspartnere og underleverandører, behandler vi kontaktpersonen(e)s navn, stilling, telefonnummer og e-postadresse, samt eventuell korrespondanse knyttet til inngåelse og oppfyllelse av avtalen. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke eller avtale med oss, samt vår berettigede interesse i slik behandling for å kunne inngå og administrere våre avtaler.
 5. Ved henvendelser som gjelder rekruttering til nye stillinger oss hos behandler vi innsendte opplysninger om deg, din CV, søknad, attester og referanser. Behandling skjer på grunnlag av det samtykket du har gitt ved å søke stillingen, samt vår berettigede interesse i slik behandling for å kunne administrere våre ansettelsesprosesser.
 6. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler og hvilke innstillinger du kan gjøre i nettleseren her.
 7. Våre nettsider kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder, produkter og tjenester, herunder sosiale medier (f. eks. LinkedIn). Tredjepartstjenester eller tredjepartsapplikasjoner som er tilgjengelig på våre nettsteder er underlagt tredjepartens personvernpolicy. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med disse tredjepartenes personvernpraksis. På enkelte tjenester i sosiale medier vil vi kunne ha et delt behandlingsansvar med den som er ansvarlig for det sosiale mediet, og da gjelder vår personvernerklæring for vårt behandlingsansvar.

3. Utlevering til andre

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag er avtale med deg eller en lovpålagt plikt til å utlevere informasjonen.

Vi bruker databehandlere til å lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn det som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

4. Lagringssted

Vi lagrer personopplysningene på servere i Norge og Europa. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.

5. Lagringstid og sletting

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter, for eksempel plikter etter regnskaps- og bokføringsloven.

Kontaktinformasjon og andre personopplysninger vil så langt mulig holdes oppdatert og korrekt, og slettes når de ikke lenger er relevant.

Personopplysninger vi behandler på grunnlag av ditt samtykke vil slettes når samtykket opphører eller trekkes tilbake, med mindre det følger av lovkrav eller andre behandlingsgrunnlag at vi likevel må beholde de aktuelle opplysningene en viss tid. Dine personopplysninger knyttet til interesseliste slettes når vi er kjent med at din interesse har opphørt, eller når vi ikke vet om interessen har opphørt senest to år etter at vi har hørt noe fra deg.

Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for ovennevnte tidsbegrensninger eller slettekrav.

6. Beskyttelse og informasjonssikerhet

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Vårt sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om våre retningslinjer og rutiner for personvern.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette skal sikre at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, blant annet for å unngå at personopplysninger kommer på avveie.

7. Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter med hensyn til de personopplysninger vi behandler om deg:

 • Innsyn: Du kan be om å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg
 • Korrigering: Du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert
 • Begrensning av behandlingen: Du kan kreve at vi begrenser vår behandling av dine personopplysninger
 • Trekke tilbake samtykke: Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger
 • Dataportabilitet: Du kan be om å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et format som kan overføres til en annen virksomhet
 • Sletting: Du kan kreve at vi sletter personopplysninger vi har lagret om deg uten opphold
 • Informasjon ved brudd på personopplysningssikkerheten: Hvis et brudd på personopplysningssikkerheten medfører høy risiko for dine rettigheter og friheter, plikter vi å varsle deg.

For å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss på post@publicproperty.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig.

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke samsvarer med denne personvernerklæringen eller at vi på annen måte bryter personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet. For kontaktinformasjon og nærmere informasjon om klageadgangen, se www.datatilsynet.no.

8. Endringer

Eventuelle endringer i denne personvernerklæringen vil bli publisert på vår nettside.

9. Kontaktdetaljer

For spørsmål til denne personvernerklæringen eller vår behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss ved å bruke følgende kontaktinformasjon:

Public Property Invest AS
Postadresse: Postboks 1455 Vika, 0116 Oslo
Besøksadresse: Haakon VIIs gate 5, 0161 Oslo
post@publicproperty.no