Versjon 01, revidert 01.09.2022

Innledning

Selskapet er fundamentert på at vi skal bidra til et mer bærekraftig samfunn, og for å lykkes med dette er vi avhengige av ett nært og tett samarbeid med våre forretningspartnere, leverandører og alle aktører som har interesse i våre bygg. Derfor har vi utarbeidet retningslinjer for alle områdene innenfor bærekraft, både innen miljø og klima, sosiale forhold og ansvarlig forretningsdrift og etikk. Vi anser disse områdene som kritisk for å lykkes med endringene som skal til for å nå FNs bærekraftmål, og har derfor utarbeidet et sett med felles retningslinjer som alle leverandører og forretningspartnere må forplikte seg til. Våre leverandører skal levere varer og tjenester til selskapet som er produsert og levert i henhold til disse retningslinjene.

Hvem omfattes av disse retningslinjene?

Disse retningslinjene gjelder for alle ansatte i selskapet, leverandører og forretningspartnere - for eksempel konsulenter, entreprenører, og andre forretningspartnere som arbeider for selskapet.

Som leverandør må du kjenne til innholdet i disse retningslinjene og vurdere hvordan de kan følges opp i praksis i arbeidshverdagen. Vi har alle et ansvar for å gå foran som et godt eksempel.

Verdier

Våre verdier er nærhet, kvalitet og verdiskapning, gjennom disse verdiene vil vi sikre god, ansvarlig og bærekraftig drift av våre eiendommer. Vi forventer også at våre leverandører og samarbeidspartnere etterlever disse verdiene.

Ansvarlig forretningsdrift

Selskapet retter seg etter gjeldende lover og forskrifter som er relevant for virksomheten og dens aktivitet, både innen forretningsdrift, menneskerettigheter og klima – og miljøpåvirkning. Selskapet krever også det samme av sine forretningspartnere og forventer at eventuelle avvik følges opp, formidles og lukkes.

Arbeidsmiljø og sosiale forhold

Rettferdig og god behandling av alle mennesker er et grunnprinsipp i selskapet. Vi forventer at også våre leverandører og samarbeidspartnere jobber aktivt for å sikre menneskerettigheter og gode arbeidsforhold i alle deler av sin virksomhet og verdikjede. Vi forholder oss til FN Global Compact – initiativ og handler i samsvar med Global Compacts ti prinsipper for menneskerettigheter, arbeidsmiljø, arbeidsrett, miljø og antikorrupsjon.

Klima og miljø

Vi har høye ambisjoner om å bidra positivt på klima og miljø og jobber for en mer bærekraftig eiendomsportefølje. Dette gjelder både klima, klimapåvirkning, energibruk, vannforurensning, natur, økologisk mangfold og forurensning. Og vi forventer at alle våre leverandører og samarbeidspartnere setter seg inn i PPI sine ambisjoner og tar ansvar for at vi bidrar til å nå FNs bærekraftmål.

Gaver og bestikkelser

Gaver eller godtgjørelser til personlig fordel kan kun tilbys eller mottas dersom de er av ubetydelig karakter og i tråd med vanlig forretningspraksis. Våre medarbeidere og leverandører skal ikke motta eller tilby gaver, godtgjørelser eller personlige tjenester som kan antas å påvirke forretningstransaksjoner.

Transparens og etterlevelse

Dersom det oppdages brudd på retningslinjene, vil overtredelse bli utredet og tiltak vurdert ut ifra sakens karakter, omfang og konsekvens. Konsekvenser kan være advarsel, oppsigelse, avskjed eller rettslig. Medarbeidere eller leverandører som oppdager brudd på retningslinjer skal så snart som mulig rapportere til nærmeste overordnede, leder på høyere nivå eller varsle via PPI sin varslingskanal.